Όροι Χρήσης

1. Αντικείμενο

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στον Σύλλογο με την επωνυμία “Ταξιδιωτικά Τετράδια ΙΚΕ” (εφεξής “Σύλλογος”). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Η ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του.

Η χρήση της ιστοσελίδας carnetdevoyage.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας carnetdevoyage.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους, αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

2. Αποκλεισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη της και γενικά προς την κοινότητα του Internet και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω και της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.  

Ο Σύλλογος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη. Ούτε ο δικτυακός τόπος carnetdevoyage.gr ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

3. “Δεσμοί” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) και περιεχόμενο

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους. Ο Σύλλογος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και σελίδες, τα οποία φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επιπλέον, η παραπομπή μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners στο περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων δεν χορηγεί στον χρήστη/επισκέπτη την άδεια για τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού, την οποία, εφόσον απαιτείται, πρέπει να λάβει από τον κάτοχο των διαδικτυακών αυτών τόπων και σελίδων. Οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός και αν άλλως ορίζεται ρητά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Το domain name carnetdevoyage.gr και τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου.

Συνεπώς, η, εν όλο ή εν μέρει, εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, του domain name carnetdevoyage.gr, των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος ή η χρήση συστημάτων ανάκτησης, απαγορεύεται.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων τρίτων εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων, συνεργατών φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

5. Υποβολή περιεχομένου από επισκέπτες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν περιεχόμενο προς δημοσίευση σε διάφορες Ενότητες της ιστοσελίδας αυτής. Με τον όρο «περιεχόμενο» περιγράφονται κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, γραφήματα, μηνύματα, ή/και επίσημα έγγραφα/ντοκουμέντα. Εφόσον ο επισκέπτης επιλέξει να υποβάλει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή σχόλια στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτόματα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς να έχει ή διατηρεί για το μέλλον καμία οικονομική ή άλλη αξίωση από το Σύλλογο για τη δημοσίευση αυτή:

Όταν ο επισκέπτης υποβάλλει περιεχόμενο, θεωρείται, είτε ότι έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή είναι νόμιμα αποκλειστικός δικαιούχος του περιεχομένου αυτού, είτε ότι έχει λάβει κάθε αναγκαία προς τούτο άδεια από τον δικαιούχο ολόκληρου ή κάθε τμήματος του περιεχομένου. Ο επισκέπτης εγγυάται ρητά ότι το περιεχόμενο που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό, συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, ή εμπιστευτική πληροφορία. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρει για δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού. Ο καθ’οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δικαιούχος του περιεχομένου εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που υποβάλει ο χρήστης, με την υποβολή, ωστόσο, παραχωρείται στον Σύλλογο μια ανεπιφύλακτη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χρονικά απεριόριστη, άδεια δημοσίευσης του περιεχομένου στην παρούσα ιστοσελίδα κατά τους όρους λειτουργίας αυτής.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τον επισκέπτη ή/και άλλους τρίτους που έχουν συμβάλει στη δημιουργία του περιεχομένου ή/και από άλλους χρήστες, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της παρούσας ιστοσελίδας, και ο Σύλλογος δεν υποστηρίζει ούτε επιβεβαιώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον επισκέπτη. Επίσης, δηλώνει ότι δεν έχει υποχρέωση αλλά ούτε είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, νομιμότητα και πληρότητα του περιεχομένου που υποβάλλεται από τον επισκέπτη, πριν από τη δημοσίευσή του. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα και ιδίως για την αλήθεια του περιεχομένου που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο Σύλλογος δηλώνει ρητά ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε σχετίζεται με το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον επισκέπτη και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr.

Ο επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, ιδίως:

α) Να μην υποβάλει περιεχόμενο που είναι άσεμνο, χυδαίο, απειλητικό, ρατσιστικό, παραπλανητικό, προσβλητικό οιασδήποτε πτυχής της προσωπικότητας ή της ιδιοκτησίας τρίτου, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή εν γένει που είναι παράνομο.

β) Να μην υποβάλλει περιεχόμενο που προτρέπει στη χρήση βίας ή στη διάπραξη αδικήματος ή ενθαρρύνει οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

γ) Να μην υποβάλει περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ) Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr για να δημοσιεύσει περιεχόμενο που παρενοχλεί, υποτιμά ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση τυχόν μη επιτρεπτή ομαδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, ιθαγένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ή αναπηρίας.

ε) Να μην υποβάλει περιεχόμενο ή χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα  carnetdevoyage.gr για την πρόκληση βλάβης στους ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

στ) Να μη υποβάλει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ζ) Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα  carnedevoyage.gr για εμπορικούς σκοπούς, ή για την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με χρήση άλλης μεθόδου εγκατάσταση οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό, κατά την απόλυτη κρίση του, ή να το αφαιρέσει ή διαγράψει από την ιστοσελίδα carnetdevoyage.gr οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, άδεια ή συναίνεση του χρήστη, ιδίως εάν διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι αυτό παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο που υποβάλλει ο επισκέπτης, προκειμένου να προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, το οποίο θα δύναται να δημοσιεύσει στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση του περιεχομένου που υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να υποστεί αλλαγές ώστε αυτό να προσαρμόζεται στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή αποτυχία αποθήκευσης των καταχωρήσεων περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που υποβάλει ο χρήστης ή άλλοι χρήστες.

Η παρούσα υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Ο χρήστης που είναι κάτω των 18 ετών και επιθυμεί να υποβάλει περιεχόμενο, οφείλει να έχει υποβάλει ταυτόχρονα την έγγραφη και ρητή συναίνεση των γονέων του ή του έχοντος τη γονική μέριμνα ή εν γένει του νομίμου εκπροσώπου του.

6. Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

Back to top button